Đề cương môn Luật môi trường quốc tế

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT MÔI TRƯỜNG QUỐC
TẾ

1.1 Tổng quan về môi trường và luật môi trường quốc tế

1.1.1 Khái niệm môi trường và luật môi trường quốc tế

1.1.2 Sự hình thành và phát triển của luật môi trường quốc tế

1.2 Chủ thể luật môi trường quốc tế

1.2.1 Các quốc gia

1.2.2 Các tổ chức quốc tế liên chính phủ

1.2.3 Các dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết và các chủ thể đặc biệt

1.2.4 Vai trò của các tổ chức quốc tế phi chính phủ trong luật môi trườngquốc tế

1.3 Nguồn của luật môi trường quốc tế

1.3.1 Điều ước quốc tế về môi trường

1.3.2 Tập quán quốc tế về môi trường

1.3.3 Các nguồn bổ trợ

1.3.4 Luật mềm (soft law)

1.4 Các nguyên tắc của luật môi trường quốc tế

1.4.1 Các nguyên tắc có tính chất nền tảng

1.4.1.1 Nguyên tắc môi trường là mối quan tâm chung của nhân loại
1.4.1.2 Nguyên tắc môi trường là di sản chung của nhân loại
1.4.1.3 Nguyên tắc ngăn ngừa sự gây hại (prevention of harm)
1.4.1.4 Nguyên tắc phòng ngừa (precaution)
1.4.1.5 Nguyên tắc trách nhiệm đền bù của bên gây ô nhiễm (the polluter
pays)
1.4.1.6 Nguyên tắc phát triển bền vững

1.4.2 Các nguyên tắc áp dụng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của quốc gia đối với các vấn đề môi trường

1.4.2.1 Nghĩa vụ phải biết (duty to know)
1.4.2.2 Nghĩa vụ thông tin và tham vấn
1.4.2.3 Đảm bảo sự tham gia của công chúng

1.4.3 Các nguyên tắc đảm bảo sự công bằng
1.4.3.1 Đảm bảo sự công bằng giữa các thế hệ
1.4.3.2 Trách nhiệm chung trên cơ sở có sự phân hóa (common but
differentiated responsibilities)
1.4.3.3 Sử dụng công bằng các nguồn tài nguyên chia sẻ chung (equitable
utilization of shared resources)

1.5 Vai trò của luật môi trường quốc tế
CHƯƠNG II: MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH CƠ BẢN CỦA LUẬT MÔI
TRƯỜNG QUỐC TẾ

2.1 Môi trường biển

2.1.1 Khái quát khung pháp lý về bảo vệ môi trường biển

2.1.2 Quy định của Công ước của LHQ về luật biển năm 1982 liên quan đến bảo vệ môi trường biển

2.1.2.1 Quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trong việc bảo vệ môi trường biển
2.1.2.2 Nghĩa vụ hành động trong trường hợp khẩn cấp
2.1.2.3 Điều chỉnh các nguồn gây ô nhiễm biển

2.2 Khí quyển

2.2.1 Chống ô nhiễm không khí

2.2.2 Chống suy thoái tầng ozon

2.2.3 Ngăn chặn biến đổi khí hậu

2.3 Đa dạng sinh học

2.3.1 Các điều ước quốc tế về bảo vệ đa dạng sinh học ở mức độ chung

2.3.2 Các điều ước quốc tế nhằm chống lại những mối đe dọa cụ thể đối vớ iđa dạng sinh học

2.3.3 Các điều ước quốc tế về bảo vệ những giống loài cụ thể

2.4 Kiểm soát quốc tế đối với các chất và chất thải độc hại

2.4.1 Kiểm soát đối với các hóa chất nguy hại

2.4.2 Kiểm soát chất thải độc hại

2.4.3 Kiểm soát các chất phóng xạ

2.5 Thương mại quốc tế và vấn đề môi trường

2.5.1 Sự tác động qua lại giữa thương mại quốc tế và môi trường

2.5.2 Sự cần thiết điều chỉnh trong thương mại quốc tế vấn đề môi trường

2.5.3 Khung pháp lý bảo vệ môi trường trong thương mại quốc tế

2.5.3.1 Những nguyên tắc của WTO/GATT liên quan đến môi trường
2.5.3.2 Hiệp định thương mại đa phương về môi trường (MEA)
2.5.3.3 Pháp luật thương mại quốc gia liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường


--%>
Top