Đề cương môn Luật Biển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

BỘ MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT BIỂN

30 TIẾT

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ: 2 TIẾT

1.1 Khái niệm và nguyên tắc của Luật Biển quốc tế

1.1.1 Khái niệm về luật biển quốc tế

1.1.2 Nguyên tắc của luật biển quốc tế

1.1.2.1Nguyên tắc tự do biển cả

1.1.2.2 Nguyên tắc đất thống trị biển

1.1.2.3Nguyên tắc biển quốc tế, đáy đại dương là di sản chung của nhân loại

1.2 Nguồnvà phương tiện bổ trợ nguồn của Luật Biển quốc tế

1.2.1  Điều ước quốc tế

1.2.2  Tập quán quốc tế

1.2.3  Các phương tiện bổ trợ 

CHƯƠNG 2: CÁC VÙNG BIỂN THUỘC CHỦ QUYỀN QUỐC GIA: 8 TIẾT

2.1 Nội thủy

2.1.1 Khái niệm, cách xách định nội thủy và phương pháp xác định đường cơ sở

2.1.1.1 Khái niệm nội thủy

2.1.1.2 Cách xách định nội thủy 

2.1.1.3 Phương pháp xác định đường cơ sở

2.1.2 Quy chế pháp lý của nội thủy

2.1.2.1 Khái niệm và phân loại tàu biển

2.1.2.2 Quyền tài phán của quốc gia ven biển đối với tàu nước ngoài vi phạm pháp luật trong nội thủy

2.2 Lãnh hải

2.2.1 Khái niệm và cách xách định lãnh hải

2.21.1 Khái niệm lãnh hải 

2.2.1.2 Cách xách định lãnh hải

2.2.2 Quy chế pháp lý của lãnh hải

CHƯƠNG 3: CÁC VÙNG BIỂN THUỘC QUYỀN CHỦ QUYỀN QUỐC GIA, BIỂN QUỐC TẾ VÀ ĐÁY ĐẠI DƯƠNG: 8 TIẾT

3.1.Vùng tiếp giáp 

3.1.1  Khái niệm vùng tiếp giáp

3.1.2  Cách xác định vùng tiếp giáp lãnh hải

3.1.3 Quy chế pháp lý của vùng tiếp giáp lãnh hải

3.2.Vùng đặc quyền kinh tế 

3.2.1  Khái niệm vùng đặc quyền kinh tế

3.2.2  Cách xác định vùng đặc quyền quyền kinh tế

3.2.3 Quy chế pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế

3.3.Thềm lục địa 

3.3.1  Khái niệm thềm lục địa

3.3.2  Cách xác định thềm lục địa

3.3.3 Quy chế pháp lý của thềm lục địa

3.4.Biển quốc tế và đáy đại dương 

3.4.1. Biển quốc tế 

3.4.1.1Khái niệm về biển quốc tế

3.4.1.2 Quy chế pháp lý của biển quốc tế

3.4.2. Đáy đại dương

3.4.2.1 Khái niệm về đáy đại dương

3.4.2.2 Quy chế pháp lý của đáy đại dương

 

CHƯƠNG 5: PHÂN ĐỊNH BIỂN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BIỂN: 8 TIẾT 12 

5.1 Những vấn đề pháp lý về phân định biển

5.1.1  Khái niệm và tầm quan trọng của phân định biển

5.1.2  Phân định lãnh hải

5.1.3 Phân định đặc quyền kinh tế và thềm lục địa

5.1.4 Thực trạng phân định biển giữa Việt Nam với các quốc gia

5.1.4.1 Việt Nam – Trung Quốc (Vịnh Bắc bộ)       

5.1.4.2 Việt Nam – Cămpuchia (Biên giới trên biển)

5.1.4.3 Việt Nam – Indonesia (Thềm lục địa)

5.1.4.4 Việt Nam – Thái Lan (Đặc quyền kinh tế, thềm lục địa)

5.1.4.5 Việt Nam – Malaysia (Đặc quyền kinh tế, thềm lục địa)

5.2 Những vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp biển

5.2.1  Khái niệm và phân loại tranh chấp biển

5.2.2 Các biện pháp và thủ tục giải quyết tranh chấp biển theo UNCLOS 1982

5.2.3  Tranh chấp và giải quyết tranh chấp biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực

5.2.3.1 Thực trạng tranh chấp

5.2.3.2 Biện pháp và thủ tục có thể áp dụng để giải quyết tranh chấp 

--%>
Top