Giới thiệu Bộ môn Luật Thương mại quốc tế

Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế được tách ra từ  bộ môn Tư pháp Quốc tế thuộc Khoa Luật quốc tế từ tháng 12/2006. Từ giai đoạn này đến nay, nhân sự của bộ môn không ngừng được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Bộ môn có 15 thành viên cơ hữu được đào tạo và phát triển nghiên cứu chuyên sâu tại các trung tâm đào tạo luật lớn trong nước và quốc tế đúng với chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế, bao gồm:

 • PGS. TS. Trần Việt Dũng
 • PGS. TS. Trần Thị Thùy Dương
 • ThS. Vũ Duy Cương
 • TS. Lê Thị Minh Ngọc
 • TS. Nguyễn Thị Hoa
 • NCS. ThS Nguyễn Thị Lan Hương
 • NCS. Lê Thị Ngọc Hà
 • NCS. ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
 • ThS. Trần Thị Thuận Giang
 • ThS. Phạm Thị Hiền
 • ThS. Lê Trần Quốc Công
 • ThS. Nguyễn Hoàng Thái Hy
 • ThS. Nguyễn Đào Phương Thuý
 • ThS. Ngô Nguyễn Thảo Vy
 • ThS. Nguyễn Xuân Mỹ Hiền

Luật Thương mại Quốc tế điều chỉnh một phạm vi rộng các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực thương mại quốc tế vốn phát triển không ngừng, bao gồm cả quan hệ thương mại tư – phát sinh giữa các thương nhân, và quan hệ thương mại công – phát sinh giữa các quốc gia. Các môn học do Bộ môn phụ trách do đó phản ánh rõ nét phạm vi rộng của hoạt động thương mại quốc tế. Bộ môn hiện giảng dạy các môn học dưới đây:

 • Luật Thương mại Quốc tế (tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Luật WTO (tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO
 • Pháp luật về các hàng rào phi thuế quan
 • Pháp luật quốc tế về thương mại dịch vụ
 • Toàn cầu hóa, khu vực hóa và pháp luật quốc tế;
 • Pháp luật thương mại ASEAN
 • Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại
 • Luật kinh doanh quốc tế (tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Pháp luật Trọng tài Thương mại quốc tế
 • Pháp luật về thanh toán quốc tế
 • Pháp luật về kinh doanh trong nền kinh tế số
 • Pháp luật về giao dịch mua lại và sáp nhập doanh nghiệp xuyên biên giới (M&A)
 • Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh quốc tế

Xem thêm đội ngũ Giảng viên của Bộ môn

--%>
Top