Đề cương môn Luật WTO về thương mại dịch vụ

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

 1. Khái niệm, đặc điểm của dịch vụ và thương mại dịch vụ
  1. Khái niệm dịch vụ
  2. Đặc điểm và vai trò của thương mại dịch vụ quốc tế
  3. Mục tiêu của chính sách pháp luật quốc gia đối với thương mại dịch vụ quốc tế
 2. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật quốc tế điều chỉnh thương mại dịch vụ
  1. Vòng đàm phán Tokyo của GATT
  2. NAFTA
  3. Vòng đàm phán Uruguay của GATT

1.3.    Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO (GATS) và vấn đề tự do hóa trong thương mại dịch vụ

1.4.    Một số vụ kiện liên quan đến lĩnh vực thương mại dịch vụ trong khuôn khổ WTO

 

CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÓ YẾU TỐ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 

 1. Pháp luật Hoa Kỳ

2.1.1.    Tổng quan về chính sách pháp luật đối với thương mại dịch vụ quốc tế

2.1.2.    Cam kết WTO và các hiệp định tự do thương mại khu vực 

2.1.2.        Khung pháp lý quốc gia đối với một số ngành dịch vụ  

 1. Pháp luật EU 

2.2.1.    Tổng quan về chính sách pháp luật đối với thương mại dịch vụ quốc tế

2.1.2.    Cam kết WTO và các tại hiệp định tự do thương mại khu vực 

2.1.2.        Khung pháp lý quốc gia đối với một số ngành dịch vụ  

 1. Pháp luật Trung Quốc 

2.3.1.  Tổng quan về chính sách pháp luật đối với thương mại dịch vụ quốc tế

2.3.2.     Cam kết tại WTO và các hiệp định tự do thương mại khu vực 

2.1.2.     Khung pháp lý quốc gia đối với một số ngành dịch vụ  

 

CHƯƠNG 3: MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

 1. Chính sách pháp luật của Việt Nam đối với kinh doanh dịch vụ và tự do hóa thương mại dịch vụ
 2. Các cam kết WTO của Việt Nam trong việc mở cửa thị trường dịch vụ 

3.3.1.  Biểu cam kết WTO về thương mại dịch vụ

3.3.2.  Ảnh hưởng của cam kết WTO đối với pháp luật và thương nhân

 1. Pháp luật Việt Nam điều chỉnh việc cung ứng dịch vụ có yếu tố quốc tế và việc thực hiện các cam kết quốc tế đối với hoạt động đầu tư
 1. Tìm hiểu quy định pháp luật thương mại và đầu tư của Việt Nam đối với một số ngành dịch vụ đặc biệt 

 

CHƯƠNG 4: TRIỄN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

4.1.   Vòng đàm phán Doha và vấn đề thương mại dịch vụ

4.2.   Chiến lược đàm phán đa phương trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam 

--%>
Top