Đề cương môn Luật WTO về hàng rào phi thuế quan

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (TMQT)

1.1. Tổng quan về hàng rào phi thuế quan (NTB)  

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Phân loại

1.2. Sự hình thành và phát triển của NTB trong TMQT 

1.2.1. Sự hình thành của NTB

1.2.2. Phạm vi và mục đích sử dụng NTB trong thương mại 

1.2.3. Khuynh hướng gần đây trong việc sử dụng NTB trong TMQT 

1.3. NTBs và những mối quan tâm của các quốc gia đang phát triển

       CHƯƠNG II: WTO VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN 

 1. Giới thiệu chung 

  1. Lịch sử đàm phán liên quan đến các biện pháp phi thuế trong GATT/WTO 

  2. Một số hiệp định của WTO quy định về các biện pháp phi thuế 

 2. Các quy định của GATT cho phép hạn chế nhập khẩu

  1. Các hạn chế liên quan đến các biện pháp bảo vệ nhằm cân bằng thanh toán (Điều XII)

  2. Biện pháp hạn chế số lượng từ góc nhìn bảo đảm mức dự trữ đầy đủ để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế (Điều XVII). 

 3. Các ngoại lệ chung theo Hiệp định GATT (Điều XX)

  1. Các biện pháp ngoại lệ nhằm mục tiêu bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con người, động vật hay thực vật (Điều XX(b))

  2. Các biện pháp ngoại lệ nhằm mục tiêu gìn giữ nguồn tài nguyên có thể bị cạn kiệt (Điều XX(g))  

CHƯƠNG III: HIỆP ĐỊNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT (TBT) VÀ HIỆP ĐỊNH VỀ VỆ SINH DỊCH TỂ (SPS)

3.1. Giới thiệu tổng quan

3.2.  Hiệp định Hàng rào kỹ thuật (TBT)

3.2.1. Phạm vi điều chỉnh của hiệp định TBT

3.2.2. Các nguyên tắc của hiệp định TBT

3.3.  Hiệp định Vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS)

3.3.1. Phạm vi điều chỉnh của Hiệp định SPS

3.3.2. So sánh phạm vi điều chỉnh của Hiệp định SPS và Hiệp định TBT 

3.3.3. Các nguyên tắc của Hiệp định SPS

CHƯƠNG IV: PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐỐI VỚI HÀNG RÀO PHI THUẾ

4.1. Khái quát về cơ chế quản lý xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay

4.1.1. Hàng rào phi thuế tại Việt Nam

4.1.2. Các biện pháp phi thuế quan theo quy định của pháp luật hiện hành và cam kết WTO

4.1.3. Đánh giá về các biện pháp phi thuế được sử dụng ở Việt Nam

--%>
Top