KẾ HOẠCH HỘI THẢO CẤP KHOA LUẬT AN NINH MẠNG VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA

LUẬT AN NINH MẠNG VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI


I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA TỔ CHỨC HỘI THẢO  

Khoa Luật Quốc tế tổ chức Hội thảo “Luật An ninh mạng và vấn đề bảo vệ quyền con người” nhằm các mục đích sau đây:

- Thực hiện Kế hoạch tổ chức hội thảo cấp khoa năm học 2018-2019 mà Bộ môn Công pháp quốc tế đã đăng ký với Ban lãnh đạo khoa Luật Quốc tế;

- Phát huy thế mạnh và tiềm năng nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên và sinh viên khoa Luật Quốc tế;

- Thông tin, bình luận chính xác, trung thực về nội dung của Luật An ninh mạng của Việt Nam và pháp luật quốc tế về quyền con người nhằm góp phần định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là của sinh viên để họ có thêm thông tin về pháp luật quốc tế Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực này;

- Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giữa khoa Luật Quốc tế nói chung, Bộ môn Luật Hành chính của Khoa Luật Hành chính Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Khoa Pháp luật quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ môn Pháp luật của trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học An ninh nhân dân TP.Hồ Chí Minh;

- Góp phần khẳng định và phát huy thế mạnh của trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh trong hoạt động đào tạo, truyền bá và phổ biến kiến thức pháp luật nói chung và pháp luật quốc tế nói riêng.


II. YÊU CẦU

Việc chuẩn bị và tổ chức Hội thảo “Luật An ninh mạng và vấn đề bảo vệ quyền con người” phải đảm bảo đúng các yêu cầu sau đây:

- Tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Tuân thủ sự chỉ đạo, định hướng của Đảng Ủy, Ban giám hiệu trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh;

- Có sự tham gia nhiệt tình, đồng bộ và trách nhiệm của các Bộ môn Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế - So sánh, Thương mại quốc tế của Khoa Luật Quốc tế; Bộ môn Luật Hình sự của Khoa Luật Hình sự; Bộ môn Luật Hành chính của Khoa Luật Hành chính Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Khoa Pháp luật quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội và Bộ môn Pháp luật của trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học An ninh nhân dân TP.Hồ Chí Minh;

- Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho giảng viên trẻ của các bộ môn phát huy khả năng nghiên cứu khoa học, thuyết trình, tranh luận khoa học về các nội dung liên quan đến Hội thảo.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO

Hội thảo “Luật An ninh mạng và vấn đề bảo vệ quyền con người” sẽ tập trung vào các nội dung và chủ đề sau đây:

  1. Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng của Việt Nam
  2. Ảnh hưởng và tác động của Luật An ninh mạng về phương diện chính trị-xã hội và pháp luật.
  3. Các tội phạm trong lĩnh vực An ninh mạng theo quy định của pháp luật hình sự của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.
  4. Luật pháp và vấn đề an ninh mạng của Liên Minh châu Âu, Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len, Cộng hoà pháp, các quốc gia Ả Rập, các quốc gia trong khu vực.
  5. An ninh mạng và vấn đề bảo vệ quyền con người trong các văn kiện và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

IV. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN CHUYÊN MÔN

1. Ban tổ chức:

- PGS.TS. Trần Việt Dũng, Trưởng khoa Luật Quốc tế: Trưởng ban

           - TS. Ngô Hữu Phước, Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế: Phó Trưởng ban

           - ThS. Lê Đức Phương, Giảng viên Bộ môn Công pháp quốc tế: Uỷ viên

         2. Ban chuyên môn:

- TS. Ngô Hữu Phước, Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế, Trưởng Bộ môn Công pháp quốc tế: Trưởng ban

- TS. Trần Thăng Long, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ Pháp lý: Phó trưởng ban;

           - ThS. Lê Đức Phương, Giảng viên Bộ môn Công pháp quốc tế: Uỷ viên;

           - ThS.Hà Thị Hạnh, Giảng viên Bộ môn Công pháp quốc tế: Uỷ viên;

           - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền, Giảng viên Bộ môn Công pháp quốc tế: Uỷ viên;

           - ThS. Chung Lê Hồng Ân, Giảng viên Bộ môn Công pháp quốc tế: Uỷ viên.


V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian và tiến độ tổ chức Hội thảo:

- Tháng 12/2018: Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo.

- Từ tháng 1/2019 đến 10/4/2019: Gửi Kế hoạch, đặt viết bài tham luận.

- Từ ngày 11 đến 25/4/2019: Nhận bài tham luận, in Kỷ yếu Hội thảo (tham luận của các tác giả xin vui lòng gửi cho cô Nguyễn Thị Kim Cúc, Giảng viên bộ môn Công pháp quốc tế qua địa chỉ email: ntkcuc@hcmulaw.edu.vn, hạn nhận bài tham luận: 15/04/2019)

  - Tổ chức Hội thảo: Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019.     

2. Địa điểm tổ chức Hội thảo: Hội trường A905 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.
--%>
Top