Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 43 Khoa Luật Quốc tế

Khoa Luật Quốc tế thông báo kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 43 Khoa Luật Quốc tế được triển khai theo kế hoạch chung của Nhà trường số 74/KH-ĐHL. Cụ thể là:
1/ Thực tập tốt nghiệp:

- Sinh viên đăng ký nơi thực tập theo đường link: https://tinyurl.com/s3mvrrxa, trong đó ghi rõ tên và địa chỉ của cơ quan dự kiến xin thực tập, số điện thoại liên lạc của sinh viên. Trên cơ sở thông tin đăng ký nơi thực tập, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý đào tạo và cấp cho mỗi sinh viên một Giấy giới thiệu thực tập. Nếu sinh viên không liên hệ được chỗ thực tập theo Giấy giới thiệu này thì nộp lại cho Phòng Đào tạo để được cấp lại Giấy giới thiệu khác (Giấy giới thiệu lần 2);

- Những trường hợp làm thất lạc Giấy giới thiệu đã cấp nếu không có lý do chính đáng sẽ không được Phòng Đào tạo cấp lại Giấy giới thiệu;

- Khi nộp bản Báo cáo thực tập, sinh viên phải nộp kèm bản photo Giấy xác nhận nơi thực tập để giảng viên chấm Báo cáo thực tập kiểm tra, đối chiếu sự liên quan giữa nơi thực tập với nội dung của Báo cáo thực tập;

- Sinh viên viết báo cáo thực tập thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa Luật Quốc tế tuân thủ theo các tiêu chí và mẫu báo cáo thực tập được đính kèm theo thông báo này. 

* Các mốc thời gian cụ thể:

+  Từ ngày 08/02/2022 đến 17g00' ngày 18/02/2022: sinh viên đăng ký và điều chỉnh việc đăng ký (nếu có) cơ quan thực tập theo đường link: https://tinyurl.com/s3mvrrxa;

+  Trước ngày 28/02/2022: các Khoa công bố cho sinh viên biết về Kế hoạch thực tập và các yêu cầu, tiêu chí đánh giá Báo cáo thực tập;

+  Ngày 09/3/2022: Bắt đầu từ 10g00’ sáng, Lớp trưởng nhận Giấy giới thiệu thực tập tại Phòng Đào tạo (cơ sở Nguyễn Tất Thành) và sau đó phát ngay cho sinh viên lớp mình. Riêng đối với sinh viên Lớp Quốc tế K43, Lớp Hành chính K43 và Lớp LE K43 nếu đang ở tại TP. Hồ Chí Minh thì sẽ được Phòng Đào tạo phát trực tiếp tại Trường; trường hợp sinh viên đang ở tại các tỉnh thì sẽ được Phòng Đào tạo chuyển Giấy giới thiệu đến địa chỉ theo đăng ký của sinh viên;

+ Từ ngày 09/3/2022 đến ngày 18/3/2022 (thứ 6): sinh viên tự liên hệ nơi thực tập;

+ Từ ngày 18/4 đến ngày 24/6/2022: Sinh viên lớp Quốc tế K43 đi thực tập;

Từ ngày 16/5 đến ngày 08/7/2022: Lớp Luật Thương mại quốc tế K43 đi thực tập;

- Thời gian và địa điểm nộp báo cáo thực tập:

+ Đối với các lớp kết thúc kỳ thực tập vào ngày 24/6/2022: nộp báo cáo thực tập vào ngày 29/6/2022 tại Văn phòng Khoa Luật Quốc tế.

+ Đối với các lớp kết thúc kỳ thực tập vào ngày 08/7/2022: nộp báo cáo thực tập vào ngày 11/7/2022 tại Văn phòng Khoa Luật Quốc tế.

2/ Khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo các hướng dẫn và tham khảo danh mục gợi ý đề tài khóa luận tốt nghiệp theo từng lĩnh vực thuộc Khoa Luật Quốc tế được đính kèm theo thông báo này. 

* Các mốc thời gian cụ thể:

- Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 02/3/2022: các Khoa công bố đề tài khóa luận tốt nghiệp để sinh viên đăng ký; hạn chót sinh viên đăng ký: ngày 11/3/2022;

- Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 24/6/2022: sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp;

- Ngày 29/6/2022: nộp khóa luận tốt nghiệp tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, cụ thể:

+ Văn phòng Khoa: sinh viên các lớp đại trà thuộc ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh; sinh viên các lớp đại trà và lớp chất lượng cao thuộc ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh;

+ Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế: sinh viên lớp chất lượng cao ngành Luật (tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật).

- Ngày 07/7/2022 và/ hoặc ngày 08/7/2022: các Khoa tổ chức cho sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp;

- Ngày 09/7/2022 và/ hoặc ngày 10/7/2022: Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế tổ chức cho sinh viên các lớp chất lượng cao ngành Luật bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

------------------------------------------
Các tài liệu đính kèm thông báo này:

1/ Hướng dẫn Khóa luận - Báo cáo thực tập

2/Danh mục đề tài lĩnh vực Công pháp quốc tế

3/ Danh mục đề tài lĩnh vực Tư pháp quốc tế và Luật so sánh

4/ Danh mục đề tài lĩnh vực Luật Thương mại quốc tế 
5/ Mẫu báo cáo thực tập năm 2022
6/ Tiêu chí đánh giá báo cáo thực tập năm 2022

--%>
Top