LS. TS. NGUYỄN QUỐC VINH

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC VINH

  

Chức danh: Giảng viên thỉnh giảng

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Email: vinh.n@tilleke.com; vinhquoc@gmail.com

Điện thoại: +84 28 628 45668

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, dân sự, M&A và trọng tài

Môn giảng dạy: M&A

Giới thiệu bản thân: Có thời gian 5 năm làm việc tại Bộ Tư pháp, 3 năm tại Học Viện tư pháp và hơn 10 năm hành nghề tại hãng luật Mayer Brown JSM và Tilleke & Gibbins. Giảng viên thỉnh giảng tại Học Viện tư pháp và trọng tài viên tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

Đi giảng cho Bộ Tư pháp và Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam về một số chủ đề như M&A, giao dịch xuyên biên giới, Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1980 v.v.

Quá trình đào tạo: Cử nhân luật tại Đại học luật Hà Nội (1989 - 1994); Thạc sĩ tại ĐHTH Nagoya - Nhật Bản (2000 - 2003); Tiến sĩ luật tại ĐHTH Minh Trị Học Viện - Nhật Bản (Meiji Gakuin Univ., 2003 - 2006).

Một số Công trình khoa học tiêu biểu:

  • Bài viết tạp chí: 1 Bài viết tại Tạp chí luật học của Khoa luật ĐHTH Nagoya; 1 bài viết tại Tạp chí luật học của ĐHTH Minh Trị Học Viện; Viết nhiều bài trên các tạp chí và báo như Nghiên Cứu Lập Pháp và The Saigon Times v.v.

 


Các tin khác

--%>
Top