ThS. Lê Minh Nhựt

Họ và tên: LÊ MINH NHỰT

 

Chức danh: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Email: lmnhut@hcmulaw.edu.vn

Điện thoại: 0961241912

Lĩnh vực nghiên cứu: công pháp quốc tế, đầu tư quốc tế, môi trường quốc tế, luật biển

Môn giảng dạy: Luật quốc tế, Công pháp quốc tế, Pháp luật về lãnh thổ và biên giới quốc gia, môi trường quốc tế, đầu tư quốc tế

Giới thiệu bản thân: Thầy Lê Minh Nhựt là giảng viên của Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Luật TP.HCM.

Quá trình đào tạo:

2010 - Cử nhân, Trường Đại học Luật TP.HCM;

2018 – Thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP.HCM.

Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (thành thạo)

Ngôn ngữ

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

3

3

3

Tiếng Pháp

 

 

 

 

Vị trí công tác chuyên môn:

- Giảng viên Khoa Luật Quốc tế

Công trình khoa học:

v Sách

- Sách chuyên khảo “Cẩm nang về giải quyết tranh chấp theo UNCLOS 1982”, thành viên.

- Sách Quy định về môi trường trong EVFTA và CPTPP - kiến nghị cho pháp luật môi trường Việt Nam, thành viên, năm 2020.

- Sách kỷ yếu hội thảo về “Đánh giá những tác động của Bộ luật Lao động năm 2019 đối với doanh nghiệp”, thành viên, năm 2020.

- Sách “CÔNG PHÁP QUỐC TẾ (LUẬT QUỐC TẾ) - Hệ thống kiến thức cơ bản, nhận định, bài tập và HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT”, đồng chủ biên, NXB Đại học quốc gia TP.HCM, năm 2021.

v Bài viết tạp chí

- Khái niệm công bằng trong nguyên tắc công bằng, hợp lý khi sử dụng tài nguyên xuyên quốc gia, Tạp chí Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2018, Số 05 (117).

- Trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia gây thiệt hại khi khai thác tài nguyên xuyên quốc gia, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp, 2019, Số 19 (395), đồng tác giả.

- Trách nhiệm không gây thiệt hại khi khai thác nguồn tài nguyên xuyên biên giới, Tạp chí Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2019, Số 01 (122).

- Xác định quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài là thể nhân, Tạp chí Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, đồng tác giả.

- Vấn đề xác định quốc tịch của nhà đầu tư là pháp nhân trong pháp luật đầu tư quốc tế - kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân, Số 24/2018, đồng tác giả.

- Hoàn thiện chế định đình chỉ thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam, Tạp chí Nghề luật, Số 10/2020, đồng tác giả.

- Hướng tiếp cận mới của hiệp định CHAFTA đối với cơ chế ISDS - đề xuất cho Việt Nam, Tạp chí nhà nước và pháp luật, đồng tác giả.

- Pháp luật áp dụng cho hợp đồng dịch vụ có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, đồng tác giả.

- Quyền tự vệ hợp pháp theo luật quốc tế hiện đại, Tạp chí Khoa học pháp lý Số 03/2021, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, đồng tác giả, năm 2021.

- Áp dụng các tiêu chuẩn kiểm dịch động – thực vật theo WTO và kiến nghị cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 06/2021, đồng tác giả, năm 2021.

- Pháp luật áp dụng cho hợp đồng dịch vụ có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật Số 5/2021, đồng tác giả, năm 2021.

v Bài viết hội thảo

- Quy trình phê chuẩn, phê duyệt điều ước quốc tế trong Luật Điều ước quốc tế năm 2016 so sánh với Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, năm 2016, Hội thảo cấp trường “Những điểm mới của Luật Điều ước quốc tế năm 2016".

- Quy trình ký kết điều ước quốc tế theo Luật Điều ước quốc tế năm 2016 – so sánh với Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, năm 2016, Hội thảo cấp trường “Những điểm mới của Luật Điều ước quốc tế năm 2016".

- Quy trình đăng ký, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải và hiệu lực của điều ước quốc tế theo Luật Điều ước quốc tế năm 2016 so sánh với Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005, năm 2016, Hội thảo cấp trường “Những điểm mới của Luật Điều ước quốc tế năm 2016".

- Hội nhập kinh tế ASEAN và sự phát triển bền vững – phân tích từ góc độ mối quan hệ tương tác giữa các quy định về bảo vệ môi trường của AEC và ASCC, năm 2017, Hội thảo quốc tế “Các thể chế pháp lý của Cộng đồng kinh tế ASEAN: Tác động đối với pháp luật đầu tư, thương mại Việt Nam”.

- Vùng đánh cá chung Việt Nam – Trung Quốc qua “Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ” và “Hiệp định hợp tác nghề cá”, năm 2017, Hội thảo cấp trường “Pháp luật quốc tế về đánh cá, an ninh, môi trường biển và thực trạng vấn đề ở biển Đông”.

- Quy định UNCLOS 1982 về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ đất liền, năm 2017, Hội thảo cấp trường “Pháp luật quốc tế về đánh cá, an ninh, môi trường biển và thực trạng vấn đề ở biển Đông”.

- Quyền khai thác hải sản theo UNCLOS 1982 và vấn đề khai thác chung Việt Nam – Philipin, năm 2017, Hội thảo cấp trường “Pháp luật quốc tế về đánh cá, an ninh, môi trường biển và thực trạng vấn đề ở biển Đông”.

- Một số nguyên tắc cơ bản trong việc khai thác, sử dụng, bảo tồn, quản lý đối với sông quốc tế - giải pháp cho việc bảo vệ quyền lợi của các nước hạ nguồn sông MeKong, năm 2017, Hội thảo quốc tế “Bảo vệ môi trường với ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế - Những vấn đề pháp lý đặt ra”.

- Tổng quan về lịch sử hình thành, tình hình di cư quốc tế và thực trạng tại việt nam, năm 2018, Hội thảo khoa học “di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài – những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

- Vấn đề pháp lý về nhận trở lại công dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, năm 2018, Hội thảo khoa học “di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài – những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

- Laws and experiences on environmental impact assessment of countries and Vietnam - a study and proposed ideas (Pháp luật về đánh giá tác động môi trường của một số nước và kinh nghiệm của Việt Nam), năm 2018, The 2nd International Conference on Law and Governance in a Global Context (iClave), Faculty of Law Universitas Indonesia, Bali, Oct 7-8, 2018.

- Quyền của trẻ em trên không gian mạng – góc nhìn từ luật an ninh mạng, Hội thảo: Luật An ninh mạng và vấn đề bảo vệ quyền con người, năm 2019.

- Quy định của EVFTA và CPTPP về đa dạng sinh học – kinh nghiệm cho pháp luật môi trường Việt Nam, năm 2020, Hội thảo quốc tế: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại, đồng tác giả.

- Quy định của EVFTA và CPTPP về biến đổi khí hậu – kinh nghiệm cho pháp luật môi trường Việt Nam, năm 2020, Hội thảo quốc tế: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại, đồng tác giả.

- Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Singapore và kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo Đánh giá những tác động của Bộ luật Lao động năm 2019 đối với doanh nghiệp, Đại học Bình Dương, năm 2020, đồng tác giả.

- Xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng kinh doanh quốc tế trong lĩnh vực thương mại dịch vụ theo pháp luật Việt Nam, Hội thảo: "Một số vấn đề pháp lý trong hợp đồng thương mại dịch vụ quốc tế", năm 2020, đồng tác giả.

v Đề tài nghiên cứu khoa học

- Thành viên Đề tài NCKH cấp Trường: Công ước Hague 2005 về thoả thuận lựa chọn toà án và khả năng gia nhập của việt nam, năm 2018.

- Thành viên Đề tài NCKH cấp Trường: Quyền tài phán trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển theo UNCLOS 1982 và thực tiễn áp dụng ở một số quốc gia, năm 2018.

- Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp Trường: Xác định quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài – Thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam, năm 2019.

- Thành viên Đề tài NCKH cấp Trường: Các thuật ngữ, cụm từ Latin trong luật quốc tế: Luận giải và việc áp dụng trong thực tiễn pháp luật quốc tế, năm 2020.

- Thành viên Đề tài NCKH cấp Trường: vấn đề xác định pháp luật áp dụng cho việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia, năm 2020.

- Thành viên Đề tài NCKH của Quỹ Rosa Luxemburg: Quy định về môi trường trong EVFTA và CPTPP - kiến nghị cho pháp luật môi trường Việt Nam, năm 2020.

 

 

--%>
Top