KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực tập và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

Khóa 44 ngành Luật thuộc Khoa Luật Quốc tế và ngành Luật Thương mại Quốc tế

 

            Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 43 Khoa Luật Quốc tế được triển khai theo kế hoạch chung số 24/KH-ĐHL của Trường Đại học Luật TP. HCM ngày 09 tháng 01 năm 2023. Cụ thể như sau:

I. Đối với sinh viên thực tập tốt nghiệp:

1.1. Thực tập tốt nghiệp

- Sinh viên hình thức đào tạo chính quy Khóa 44 (ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế) chủ động liên hệ chỗ thực tập. Nếu sinh viên không tự liên hệ được chỗ thực tập thì Nhà trường sẽ hỗ trợ bằng cách giới thiệu sinh viên xin nơi thực tập theo (theo kế hoạch chung số 24/KH-ĐHL của Trường Đại học Luật TP. HCM ngày 09 tháng 01 năm 2023);

- Sinh viên đăng ký nơi thực tập theo đường link: https://forms.gle/x9vyJpEncFXTaqfs8, trong đó ghi rõ “tên và địa chỉ” của cơ quan dự kiến xin thực tập, số điện thoại liên lạc của sinh viên. Trên cơ sở thông tin đăng ký nơi thực tập, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý đào tạo và cấp cho mỗi sinh viên một Giấy giới thiệu thực tập. Nếu sinh viên không liên hệ được chỗ thực tập theo Giấy giới thiệu này thì nộp lại cho Phòng Đào tạo để được cấp lại Giấy giới thiệu khác (Giấy giới thiệu lần 2);

- Những trường hợp làm thất lạc Giấy giới thiệu đã cấp, nếu không có lý do chính đáng sẽ không được Phòng Đào tạo cấp lại Giấy giới thiệu;

- Khi nộp bản Báo cáo thực tập, sinh viên phải nộp kèm bản photo Giấy xác nhận nơi thực tập để giảng viên chấm Báo cáo thực tập kiểm tra, đối chiếu sự liên quan giữa nơi thực tập với nội dung của Báo cáo thực tập;

- Việc thực tập và làm báo cáo thực tập đối với sinh viên các lớp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao (tăng cường tiếng Anh; tăng cường tiếng Nhật và tăng cường tiếng Pháp) sẽ do sinh viên chọn lựa một trong năm khoa luật: Thương mại, Dân sự, Quốc tế, Hình sự và Hành chính.

1.2. Báo cáo thực tập

- Thực hiện Thông báo số 53/TB-ĐHL ngày 16/01/2017 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, từ năm học 2016-2017, sinh viên đi thực tập không viết Tiểu luận tốt nghiệp theo danh mục các đề tài do Khoa đưa ra. Thay vào đó, sinh viên phải làm Báo cáo thực tập cuối khóa, với khối lượng kiến thức được đánh giá là 2 tín chỉ hoặc 3 tín chỉ (tùy chương trình đào tạo).

- Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp và tiêu chí đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp của Khoa Luật Quốc tế và hướng dẫn thực hiện Báo cáo thực tập cuối khóa được đính kèm theo kế hoạch này.

- Sinh viên (gồm hệ đại trà và hệ chất lượng cao) viết báo cáo thực tập thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa nào thì phải tuân thủ theo các tiêu chí và yêu cầu của Khoa đó. Trường hợp sinh viên viết báo cáo thực tập có nội dung thuộc chuyên môn của liên Khoa thì phải nêu rõ: báo cáo này được viết theo các tiêu chí và yêu cầu của Khoa nào. Ví dụ: sinh viên Khoa Luật Thương mại viết báo cáo thực tập có nội dung là tranh chấp hợp đồng thương mại có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp này, sinh viên phải nêu rõ là bản báo cáo này được viết theo các tiêu chí và yêu cầu của Khoa Luật Thương mại hay Khoa Luật Quốc tế.

- Sinh viên hệ đại trà thuộc Khoa nào (hoặc sinh viên hệ chất lượng cao chọn viết báo cáo thực tập thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa nào) thì nộp báo cáo thực tập cho Khoa đó. Khi đó, nếu có sinh viên làm báo cáo thực tập có nội dung không thuộc chuyên môn của Khoa mình phụ trách thì lãnh đạo Khoa chuyển báo cáo này đến Khoa có chuyên môn để lãnh đạo Khoa phân công giảng viên chấm; nhận lại kết quả từ giảng viên của Khoa có chuyên môn để công bố điểm cho sinh viên.

II. Đối với sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp:

- Điều kiện để sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp; các quy định về đề tài khóa luận tốt nghiệp và quy định riêng đối với sinh viên lớp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao được quy định chi tiết tại kế hoạch chung số 24/KH-ĐHL của Trường Đại học Luật TP. HCM ngày 09 tháng 01 năm 2023

- Hướng dẫn về hình thức khóa luận tốt nghiệp thuộc Khoa Luật Quốc tế được đính kèm theo kế hoạch này.

III. Các mốc thời gian:

3.1. Thực tập tốt nghiệp

- Từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 06/01/2023: sinh viên đăng ký và điều chỉnh việc đăng ký (nếu có) cơ quan thực tập theo đường link: https://forms.gle/x9vyJpEncFXTaqfs8;

- Ngày 11/01/2023 (thứ 4): bắt đầu từ 10g00’ sáng, Lớp trưởng nhận Giấy giới thiệu thực tập tại Phòng Đào tạo (cơ sở Nguyễn Tất Thành) và sau đó phát ngay cho sinh viên lớp mình để chủ động liên hệ nơi thực tập theo nguyện vọng;

- Từ ngày 11/01/2023 đến ngày 10/3/2023 (thứ 6): sinh viên tự liên hệ nơi thực tập;

- Trước ngày 17/02/2023: các Khoa công bố cho sinh viên biết về Kế hoạch thực tập và các yêu cầu, tiêu chí đánh giá Báo cáo thực tập để sinh viên biết và lựa chọn;

- Chậm nhất là ngày 10/3/2023, trợ lý Khoa gửi Kế hoạch thực tập (bản giấy có chữ ký xác nhận của lãnh đạo Khoa và file mềm qua mail: lvhien@hcmulaw.edu.vn và ptdung@hcmulaw.edu.vn) của Khoa mình cho Phòng Đào tạo;

- Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023: sinh viên chuẩn bị đi thực tập và điều chỉnh sai sót liên quan đến vấn đề thực tập (nếu có);

Trường hợp muốn thay đổi nơi thực tập sau khi sinh viên “đã có xác nhận của cơ quan tiếp nhận thực tập” thì để được cấp đổi Giấy giới thiệu thực tập, sinh viên phải có xác nhận lại của cơ quan đã tiếp nhận thực tập với nội dung: đồng ý cho sinh viên thay đổi nơi thực tập và phải có “chữ ký và đóng dấu lên chữ ký” của người có thẩm quyền của cơ quan đã tiếp nhận thực tập.

- Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 16/6/2023: sinh viên đi thực tập. Trong thời gian này sinh viên phải hoàn thành Báo cáo thực tập theo yêu cầu của Khoa. Thời gian thực tập cụ thể của từng lớp như sau:

+ Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 16/6/2023:

○ Lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật K43;

○ Lớp Chất lượng cao Quản trị kinh doanh K44.

+ Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 16/6/2023:

○ Lớp Hình sự K44;

○ Lớp Hành chính K44;

+ Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/6/2023:

○ Lớp Luật Thương mại quốc tế K44;

○ Lớp Chất lượng cao K44A, K44B, K44D và K44E.

+ Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 16/6/2023:

○ Lớp Quản trị - Luật K43;

○ Lớp Quản trị kinh doanh K44.

+ Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 16/6/2023:

○ Lớp AUF K44;

○ Lớp CJL K44;

○ Lớp LE K44;

○ Lớp Thương mại K44;

○ Lớp Dân sự K44;

○ Lớp Quốc tế K44.

- Thời gian và địa điểm nộp báo cáo thực tập: ngày 21/6/2023 (thứ 4) tại Văn phòng khoa theo quy định tại mục 1.2.

Ngoài việc nộp bản giấy trực tiếp tại Văn phòng Khoa Luật Quốc tế, nhằm mục đích lưu trữ, sinh viên phải scan/chụp báo cáo thực tập và lưu ở định dạng PDF sau đó tải file lên bằng theo hướng dẫn tại link sau: https://forms.gle/PWuyYQZgv7JTw77D6 

3.2. Khóa luận tốt nghiệp

- Ngày 13/01/2023: công bố danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp;

- Ngày 03/02/2023: công bố danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp;

- Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 03/02/2023: các Khoa công bố đề tài khóa luận tốt nghiệp để sinh viên đăng ký; hạn chót sinh viên đăng ký: ngày 10/02/2023; Sinh viên đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực luật quốc tế tại link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScubUwSBaxsHpzSuqS_S6li8xf5ZnguTc0hyhPCl6laERQvnQ/viewform

- Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 16/6/2023: sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp;

- Ngày 21/6/2023 (thứ 4): nộp khóa luận tốt nghiệp tại cơ sở Nguyễn Tất Thành:

+ Sinh viên lớp đại trà nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa và gửi file mềm khóa luận để lưu trữ qua link https://forms.gle/PWuyYQZgv7JTw77D6 

+ Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế: sinh viên các lớp chất lượng cao.

- Ngày 29/6/2023 và/ hoặc ngày 30/6/2023: các Khoa tổ chức cho sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp;

- Ngày 01/7/2023 và/ hoặc ngày 02/7/2023: Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế tổ chức cho sinh viên các lớp chất lượng cao ngành Luật bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

 

Nơi nhận:                                                                                                          TRƯỞNG KHOA

- Bản tin Văn phòng Khoa

- Website Khoa Luật Quốc tế

- Fanpage Khoa Luật Quốc tế

- Lưu: Văn phòng Khoa.

----------------

Các tệp đính kèm:

Danh mục đề tài Khoá luận năm 2023 KQT.docx

2 - Hướng dẫn Khóa Luận - Báo cáo.docx

3-Maubaocaothuctap.doc

4 - Tiêu chí đánh giá Báo cáo tốt nghiệp cuối khoá.docx

 

 

 

 

 

 

--%>
Top