Toạ đàm 'Kinh nghiệm các nước dân luật trong việc thực thi điều khoản Bồi thường thiệt hại định trước" (Workshop: "Application of Liquidated Damages Clause - Experience from Civil Law Contries")

Ngày 10 tháng 12 năm 2021 - Khoa Luật Quốc tế, trường Đại học Luật TP. HCM phối hợp cùng Hội pháp luật xây dựng Việt Nam (SCLVN) tổ chức toạ đàm "Kinh nghiệm các nước dân luật trong việc thực thi điều khoản Bồi thường thiệt hại định trước" bằng hình thức online qua zoom và trực tiếp tại phòng họp A803, Trường Đại học Luật TP. HCM cơ sở số 02, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. 

-----

December 10, 2021 - Faculty of International Law, City Law University. Ho Chi Minh City, in collaboration with the Vietnam Construction Law Society (SCLVN), held a workshop on "Application of Liquidated Damages Clause - Experience from Civil Law Contries" in the form of online via zoom and in person at Meeting room A803, City Law University. Ho Chi Minh City Campus No. 02, Nguyen Tat Thanh, District 4, City. Ho Chi Minh.

 

Link theo dõi trực tiếp - Streaming on: 

https://www.facebook.com/khoaluatquocte/videos/376080557609446 

--%>
Top